Help-cannot-login


กรณี ไม่สามารถ ล็อกอิน เข้าใช้งานได้ อาจเกิดจากการเซ็ตติ้ง 

  1. ควรใช้ Chrome ตัวล่าสุดในการใช้งาน

  2. ถ้าเป็น Mac, iPhone หรือ iOS ต่างๆ และไม่สามารถใช้งาน Chrome ให้ใช้ Safari แทนได้

 

SETTING FOR PC

 

SETTING FOR IOS


SETTING FOR ANDROID